Du er her:

Arbeidsgiverpolitikk

NHO Sjøfart arbeider for å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft. For å rekruttere og beholde arbeidskraften i næringen er det viktig at lønns- og arbeidsbetingelsene er konkurransedyktige, og at den maritime karriere fremstår som attraktiv for ungdom.

Ferge

Tariffavtaler og tariffrevisjon

NHO Sjøfart har til sammen 19 tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. NHO inngår i partsforholdet i alle tariffavtalene. Avtalene, som også benevnes som overenskomster, omfatter ca 6 000 sjøfolk, som fordeler seg på overenskomstene for ferge– og lokalfart, kystfart og bukseringsvirksomhet. Det er dessuten opprettet egne overenskomster for Redningsselskapet og for skoleskipene Sjøkurs og Gann.

Tariffavtalene revideres hvert annet år.

Innføring av minstelønnsoverenskomster

Fra foreningens første tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene ble inngått i 1912 og frem til 2008 var alle avtalene normallønnsavtaler. Dette innebar at all lønnsfastsettelse fant sted i sentrale forhandlinger mellom foreningen og organisasjonene. Ved tariffrevisjonen i 2008 ble det avtalt å gå over fra normallønn til minstelønnsoverenskomster for samtlige overenskomster. Dette medført at det, i tillegg til de sentrale lønnsforhandlingene, også skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i rederiene basert på de fire kriteriene som er bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Ved tariffrevisjonen i 2012 med Norsk Sjømannsforbund ble det avtalt at overenskomsten for lasteskip i kystfart igjen skulle bli normalønnsoverenskomst. De øvrige overenskomstene som forvaltes av foreningen er fortsatt minstelønnsoverenskomster

Arbeidskraftbehovet

En av næringens største utfordringer har vært behovet for kvalifisert arbeidskraft. Det har i flere år vært tidvis mangel på sertifiserte maskinoffiserer. Alderssammensetningen i næringen er vedvarende høy for alle kategorier, med behov for  rekruttering av nye sjøfolk. Nedgangen i offshoresektoren de siste par årene har imidlertid ført til  at innenriksrederiene har fått bedre tilgang på kvalifisert personell i alle kategorier.

Skipsfarten er konjunkturutsatt, og sjøfolkenes utdanningsløp er langt. I næringen er det bekymring for at ungdom mister troen på sjømannsyrket. Det er derfor nødvendig med flere opplæringsplasser og styrket offentlig finansiering av opplæringstilbudene.

Opplæringsplasser

Høsten 2015 hadde NHO Sjøfarts medlemmer 369 opplæringsstillinger, mot 357 i 2014. Høsten 2015 manglet det ca 160 lærlingplasser og ca 250 kadettplasser for å gi alle kvalifiserte læreplass. Det må antas at det reelle tallet på lærlinger og kadetter uten plass er noe lavere i dag, da flere fikk læreplass utover høsten.

Pensjonsordning for sjøfolk

Pensjonen for sjøfolk består i dag av flere ordninger i tillegg til den ordinære folketrygden. Det er Pensjonstrygden for sjømenn, avtalefestet tjenestepensjon, kompensasjonsordingen og den såkalte OTPen.

Pensjonstrygden for sjømenn er en lovbestemt offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset folketrygden. Ordningen har som hovedformål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år. Den finansieres ved avgifter fra sjømenn og rederier, og ved tilskudd fra staten, og består i dag av en basisdel og en midlertidig tilleggsdel. Fra 1. januar 2011 ble det adgang til å ta ut folketrygden fra fylte 62 år. Som midlertidig ordning vil det ikke bli noe samordning mellom folketrygden og Pensjonstrygden for sjømenn.

Sjøfolk på NHO Sjøfarts tariffavtaler er også omfattet av en avtalefestet tjenestepensjon (ATP) som skal sikre medlemmene en pensjonsytelse fra 60 til 67 år på ca 60 % av lønn, forutsatt 30 års medlemskap i ordningen.

I forbindelse med innføringen av Lov om obligatorisk tjenestepensjon i 2006, fant man at det ville være mest praktisk å etterkomme kravene i loven ved å opprette en helt ny pensjonsordning for sjøfolkene. Ordningen er en innskuddsbasert pensjon som innebærer at sjøfolkene får 2 % av lønn mellom 1 og 12 G avsatt på en konto som tilhører sjømannen.

I desember 2014 leverte et regjeringsoppnevnt utvalg forslag til nypensjonsordning for sjøfolk. NHO Sjøfart var representert i utvalget. Forslaget er fortsatt til behandling i regjeringen.

 

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018