Du er her:

 • - Må tenke nytt om ferjeanbud

  NHO Sjøfart mener at det er mye å hente ved å organisere ansvaret for ferjeanbud på en bedre måte.

  I dag er ansvaret fordelt på en rekke fylkeskommuner og Statens vegvesen. Denne organiseringen begrenser satsing på innovasjon og miljøteknologi. I en kronikk i bladet Samferdsel tar adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart til orde for at innkjøp av ferjetjenester må samordnes slik at det kan satses målrettet. Dette kan bidra både til miljø og næringsutvikling.

 • Arbeid med statlig slepeberedskap må prioriteres

  NHO Sjøfart har bedt Samferdselsdepartementet om å prioritere arbeidet med å etablere langsiktige kontrakter for statlig slepeberedskap.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren

  Transportsektoren vil ekskluderes fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli dersom regjeringens notifisering av nye regler til ESA blir stående.

  NHO Sjøfart har bedt om at Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet vurderer tiltak som kan kompensere for økning i arbeidsgiveravgift. For rederier som har kontrakter med det offentlige må det sørges for at ekstra bevilgninger kommer fram, og at rutetilbud ikke reduseres. 

  NHO Sjøfart og andre landsforeninger har sammen med NHO innhentet en utredning som konkluderer med at norske myndigheter ikke utnytter handlingsrommet i ESAs egne retningslinjer for regional støtte. Det er ikke grunnlag for å unnta transportsektoren fra ordningen.

   

 • Enighet i innenriksoppgjøret med Norsk Sjømannsforbund

  NHO Sjøfart og Norsk Sjømannsforbund er enige om forhandlingsløsning i innenriksoppgjøret. Innenriksoverenskomstene omfatter ferje- og lokalfart, passasjerskip i kystfart, buksering, Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskip.

 • Enighet i innenriksoppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund

  Det er oppnådd meklingsløsning med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund i innenriksoppgjøret. Begge oppgjørene ligger innenfor frontfagets ramme på 3,3 %.

 • Fylkeskommunene må bidra til flere maritime lærlingplasser

  NHO Sjøfart har bedt fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark, samt Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om å stille krav til lærlinger i ferjeanbud.

  NHO Sjøfart mener at fylkeskommunene som ansvarlig for videregående opplæring, også bør også ta ansvar for etablering av læreplasser i kraft av å være offentlig oppdragsgiver. Norske rederier har stort behov for tilvekst av nye sjøfolk, og på enkelte ferjesamband risikerer man at det ikke er mulig å opprettholde full drift dersom det ikke sikres tilstrekkelig rekruttering til bransjen. Det er store variasjoner mellom de ulike fylkeskommunene. Vi har derfor bedt  fylkeskommunene som i dag ikke har krav om lærlingplasser om å stille slike krav i nye anbud på ferjesamband.

 • Havner og avgifter

  Havnene burde ta inn over seg dommen om anløpsavgift og passasjervederlag i Geirangerfjorden som Sunnmøre tingrett har avsagt mot Stranda Hamnevesen KF.

  Innlegg av adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart, publisert i Sunnmørsposten 10.02.2014:

  Tid for selvransakelse i havnene?

  Havnevesenet i Stranda har i realiteten forsøkt å innføre en egen bompengeordning for Hurtigruten i Geiranger. Sunnmøre tingrett har utvist klokskap ved å stanse dette.

  Bakgrunnen er at Sunnmøre tingrett i januar i år dømte Stranda Hamnevesen KF til å tilbakebetale avgifter og vederlag som den kommunale havnen urettmessig har innkrevd av Hurtigruten i Geirangerfjorden. Hurtigruten slipper også å betale avgift og vederlag som ikke er innbetalt. Totalt dreier saken seg om avgifter og vederlag for over 3,7 millioner kroner i 2012 og 2013. Havnevesenet har nå anket dommen.

  Bompenger på sjøen. Havnevesenet har i realiteten innført en egen bompengeordning for Hurtigruten i Geiranger. Sunnmøre tingrett konkluderer med at havnevesenet i Stranda ikke har særskilte utgifter til passasjerbekvemmeligheter for Hurtigrutens passasjerer, og at det ikke ytes tjenester til Hurtigrutens passasjerer utover det som er tilgjengelig og gratis for alle andre. Både fastboende, cruiseturister og turister fra landsiden har hatt gratis tilgang til det som Hurtigruten altså må betale for. Havnevesenet i Stranda har heller ikke kunnet dokumentere kostnader som rettferdiggjør anløpsavgift i medhold av havneloven. 

  Domstolen følger bare hevdvunne prinsipper i forvaltningsretten når den stanser havnevesenets praksis. Det er selvfølgelig ingen tvil om at en kommune eller en kommunal havn kan ta betalt for det de leverer av tjenester til private. Som forvalter av et offentlig gode, for eksempel en vei, en parkeringsplass eller en kai, er imidlertid kommunens handlingsrom mer begrenset enn om det hadde vært en privatperson eller bedrift.

  Havneloven gjelder. Tilgangen til enkelte goder kan ikke begrenses etter kommunens forgodtbefinnende. Skal man først ta bompenger, må det gjelde alle. Havnen kan heller ikke ta betalt for bruk av sjøen i seg selv, med mindre den kan dokumentere særlige kostnader for eksempel til merking og tilsyn, eller den har kostnader knyttet til havnedrift som ikke kan dekkes av vederlag. Dette er ikke så vanskelig å lese ut av havneloven.

  Norsk Havneforening, som organiserer mange av de kommunale havnene, har hatt møte med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og startet en kampanje for å endre regelverket i havnenes favør. Havneforeningen har også uttrykt støtte til anke i saken til Stranda Hamnevesen.

  Bør ikke overraske. NHO Sjøfart deler ikke Norsk Havneforening sitt syn på behov for regelendringer. Dommen er riktig, og sier egentlig ikke mer enn det som følger av alminnelig forvaltningsrett og det spesielle regelverket som gjelder for kommunale havner. Vi kan ikke se at en ankebehandling skal endre på dette.

  At nærmest et samlet havne-Norge synes å være overrasket over dommen kan tyde på at det er flere enn havnevesenet i Stranda som burde få regnskapene revidert.  

   

 • Høringsuttalelse fra NHO Sjøfart om ny lospliktforskrift

  NHO Sjøfart er kritisk til at Kystverket vil innføre nye regler om losplikt for passasjerfartøy.

  Det foreslås å innføre nye regler om losplikt for passasjerferjer når disse seiler utenfor oppsatt rute. Konsekvensene av reglendringene er ikke vurdert, verken av losutvalget, Samferdselsdepartementet eller av Kystverket. Det må i praksis påregnes mange dispensasjoner fra losplikten. De nye reglenes funksjon blir da å skaffe Kystverket inntekter i form av losberedskapsavgift.

  Reglene vil i medføre mer administrasjon både fra rederienes og Kystverkets side, uten at det bidrar til økt sjøsikkerhet. NHO Sjøfart har i brev til Samferdselsdepartementet påpekt at innføring av disse reglene ikke er i samsvar med samferdselsministerens ambisjoner om å få ned kostnadsnivået i ferjesektoren.

 • Høringsuttalelse om endring i Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift

  NHO Sjøfart har gitt uttalelse til forslag om innføring av gebyr for sertifikatutstedelse og inspeksjoner knyttet til oppfølging av Maritime Labour Convention (MLC).

 • Høringsuttalelse om farledsbevis

  NHO Sjøfart har avgitt høringsuttalelse om vilkår for farledsbevis i bestemte områder. NHO Sjøfart bemerker at vilkårene bør hjemles i egen forskrift.

 • Krav til akvakulturanlegg bør innskjerpes

  NHO Sjøfart ber Kystverket om å innskjerpe oppdretternes meldeplikt og plikt til å søke etter gjenstander som stammer fra akvakulturanlegg. Enkelte gjenstander bør også merkes slik at det er mulig å spore eier av anlegg i ettertid av hendelser.

 • LNG-markedet må åpnes

  NHO Sjøfart har sammen Næringslivets NOx-fond og flere andre organisasjoner bedt regjeringen om å åpne for konkurranse i LNG-markedet.

  Mange norske rederier, særlig i ferje- og lokalfart, har gått over til miljøvennlig LNG-drivstoff (flytende gass) de siste årene. Overgang fra marin diesel til LNG fører til at utslipp av nitrogenoksid (NOx) reduseres med 90 prosent. Utslipp av karbondioksid (CO2) reduseres med 20 prosent. I tillegg elimineres utslipp av sot, partikler og svovel. Dette har også stor betydning for lokal luftkvalitet.

  NHO Sjøfarts medlemmer opererer over 20 gassferjer i innenriksfarten. De første slepebåtene som drives med LNG er også i drift. Som følge av at Norge har hatt unntak fra EUs gassdirektiv, er det ikke konkurranse i distribusjonsleddet. Dette medfører høye priser på LNG, som er en hindring for ytterligere satsing på miljøvennlige framdriftssystemer i skipsfarten. Myndighetene vurderer nå hvordan EUs tredje gassdirektiv skal implementeres i Norge. NHO Sjøfart mener at regjeringen må åpne for konkurranse i LNG-markedet. 

 • Statsbudsjettet 2015

  Regjeringen foreslår å øke rammene for nettolønnsordningen. Det bevilges også mer til samferdselsformål.

  For første gang siden 2008 økes taket for refusjon i nettolønnsordningen. Selv om økningen i denne omgang ikke er stor, mener NHO Sjøfart at dette er positivt. Ved å øke rammene i nettolønnsordningen nå, gis det signaler om at regjeringen vil følge opp når den skal presentere sin maritime strategi til våren.

  Økning i budsjettene til Statens vegvesen og fylkeskommunene gir grunn til forsiktig optimisme når det gjelder opprettholdelse av ferje- og hurtigbåttilbudet langs kysten. Vi forutsetter at fylkeskommunene følger opp og prioriterer midler til ferje- og hurtigbåtruter lokalt. Fylkeskommunene må også budsjettere med  krav fra rederier som har kontraktfestede krav på kompensasjon som følge av økning i arbeidsgiveravgift.

  I budsjettforslaget framkommer det at Statens vegvesen vurderer nye kontraktsmodeller i ferjesektoren. NHO Sjøfart er enig i at det er behov for revisjon av ambudsregimet, men vi mener at mye kan gjøres ved å organisere oppdragsgiversiden på en bedre måte. Det antydes at man vil se på modeller der det skilles mellom eierskap og drift. NHO Sjøfart mener at den beste løsningen er at operatøren har totalansvar for materiell, personell og tjenesteutførelse som i dag. Dette bidrar til sikkerhet, innovasjon, vedlikehold og forutsigbarhet for de ansatte.

  Regjeringen bevilger også midler til utbedring av ferjekaiene til Statens vegvesen. På dette området er det et betydelig etterslep som må følges opp også i kommende budsjettperioder både for Statens vegvesen og fylkeskommunene.

   

 • Uttalelse til transport- og kommunikasjonskomiteen om ny loslov

  Proposisjon om ny loslov er til behandling i Stortinget. Passsasjerferjer risikerer utvidet losplikt, og NHO Sjøfart ber derfor om at transport- og kommunikasjonskomiteen tar hensyn til behovene for rask og effektiv forflytning av ferjer mellom ulike samband.

 • Utvalg skal vurdere fartsområder for NIS-fartøy og nettolønn

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere fartsområdebegrensninger for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og nettolønnsordning. Både NHO og NHO Sjøfart er representert i utvalget.

  Utvalget ledes av professor Hans Jacob Bull, og skal avgi innstilling innen 1. juli i år.

  Utvalgets mandat:

  "Med sikte på å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse skal utvalget vurdere virkninger ved en oppmykning av eksisterende fartsområdebegrensinger for skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) for; a) norsk kystfart, b) virksom­heten på sokkelen, c) utenriksferger og d) norske sjøfolk.  I denne sammenheng skal utvalget også vurdere behov og virkning av eventuell endret innretning av refusjons-/ nettolønnsordningen.
   
  Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes.  Utvalget bes vurdere forslag basert på uendret ressursbruk.  Utvalget skal innhente en ekstern, faglig utredning av fartsområdebegrensningene og nettolønns­ordningen for å belyse hvordan ulike innretninger kan utformes slik at ressursene i størst mulig grad blir brukt der de gjør størst nytte for samfunnet som helhet.  Utred­ningen skal være offentlig."
 • Veiledning om datasikkerhet

  Næringslivets sikkerhetsråd oppfordrer alle bedrifter til å ta dataangrep på alvor. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har laget en enkel veiledning med fire grunnleggende tiltak for datasikkerhet i bedrifter.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018