Du er her:

 • - Avgifter redder ikke miljøet

  NHO Sjøfart er uenig i mange av konklusjonene til Grønn skattekommisjon. Forslagene legger opp til at redusert aktivitet fra transportsektoren skal bidra til redusert klimautslipp. Det er stort potensiale for utslippsreduksjoner fra skipsfarten, men NHO Sjøfart mener at løsningen på klimautfordringene er å benytte kompetansen som allerede finnes til å utvikle nye løsninger.

  - Vi mener at utvalget har overdreven tro på avgifter som beste og eneste virkemiddel, sier adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart.

  - I innenriksfarten har vi erfaring med at offentlige anbudskrav bidrar til ny klimateknologi som siden er tatt i bruk i stor skala. Det er bare å se på alle LNG-fartøyene vi har fått etter at gass ble tatt i bruk på ferjene tidlig på 2000-tallet. Nå kommer også batterifartøyer for fullt. Vi har også erfaring med at samarbeid mellom staten og næringslivet gjennom NOx-fondet bidrar til store utslippsreduksjoner og utvikling av ny teknologi.

  - Skipsfarten må ses på som en del av løsningen, ikke som problemet, avslutter Thomassen.

   

 • Enighet i innenriksoppgjøret

  Det er enighet mellom NHO Sjøfart og henholdsvis Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund om tariffoppgjøret for 2016. Fra før har NHO Sjøfart framforhandlet en avtale med Norsk Sjømannsforbund, men denne avtalen skal til avstemning blant Sjømannsforbundets medlemmer.

 • Flere tar hurtigbåt

  Over 11 millioner passasjerer ble fraktet på de fylkeskommunale båtrutene i 2015.

  Tall fra SSB viser 10 % økning i passasjerer som blir fraktet med hurtigbåt i Norge fra 2014 til 2015. Båt er den transportformen som har størst vekst innen passasjertransport. Tallene fra SSB viser også en betydelig bedring i kapasitetsutnyttelsen. Dette betyr at klimautslipp per passasjerkilometer går ned. 

  Kilde: SSB

   

 • Klimavennlige ferjer - muligheter og utfordringer

  DNV GL har utredet barrierer for realisering av null- og lavutslippsferjer på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Rapporten gir et godt grunnlag for myndighetenes arbeid med realisering av høye politiske ambisjoner om miljøvennlige ferjer.

  Stortinget har vedtatt at det skal stilles krav til lav- eller nullutslippsferjer i ferjeanbud når teknologien tillater det. NHO Sjøfart støtter ambisjonene, men har påpekt at det er en rekke premisser som må på plass for å nå disse målene. Rapporten har fanget opp utfordringer som opptar både de offentlige oppdrasgiverne, ferjerederiene og industrien som skal levere de klimavennlige løsningene. Noe av det viktigste er at man kommer i gang med konkurransene om nye ferjeanbud i god tid før kontraktsoppstart. Det må skapes forutsigbare rammevilkår, både for de offentlige oppdragsgiverne og rederiene som skal levere ferjetjenester.

   

 • Lovutvalg skal revidere havne- og farvannsloven

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal revidere havne- og farvannsloven. Kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten representerer rederiene i utvalget.

  NHO Sjøfart har ved flere anledninger påpekt svakheter i dagens havnelov. Det er også påvist omfattende overfakturering i flere havner - i strid med regelverket. Dette er dokumentert både av Kystverket som tilsynsmyndighet og i rettsavgjørelser.

 • Ny administrerende direktør i NHO Sjøfart

  Knut Aarbakke er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Sjøfart. Han tiltrer stillingen 1. oktober.

  Aarbakke har vært leder av Akademikerne siden 2008.

  Harald Thomassen slutter 3. august ved oppnådd aldersgrense for stillingen. Thomassen har vært administrerende direktør i NHO Sjøfart siden 1990.

  Frode Sund vil være konstituert som daglig leder i NHO Sjøfart fra 4. august og fram til Aarbakke tiltrer.

   

 • Samferdselsbudsjettet for 2017

  - Forslaget om tilskuddsordning for å flytte gods over på sjøveien, er et lite skritt i riktig retning, men jeg er bekymret for om Venstre får gjennomslag for forslaget om at alle riksvegferjer skal over på nullutslippsløsninger i 2017.

  - Venstres forslag er urealistisk, sier adm. direktør i NHO Sjøfart, Knut Aarbakke. Vi er ikke i nærheten av å ha fullverdige batteriløsninger for ferjer i dag, og det finnes ikke nok biodrivstoff. Ferjebransjen har begynt på det store teknologiskiftet for lenge siden, og det jobbes hver dag med å svare på allerede strenge miljøkrav i ferjeanbudene til fylkene og staten. I løpet av 4-5 år vil vi ha over 30 ferjer som er mer eller mindre elektifisert. Denne delen av transportsektoren er på god vei mot nullutslipp, sier Aarbakke.

  NHO Sjøfart har deltatt i budsjetthøring og gitt skriftlig innspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Det er foreslått betydelig økning av ferjestakstene, og NHO Sjøfart har særlig påpekt at det er privatbilister og næringstransport i distriktene som nå må regningen for nye miljøferjer. Rederiene må også prise risiko for at forholdsvis nye og miljøvennlige ferjer må skrotes. 

  - Dersom Venstre får med seg samarbeidspartiene på enda strengere krav og enda raskere framdrift, må ferjerederiene prise inn mer risiko i nye anbud. Jeg tror ikke samfunnet er villig til å akseptere denne kostnaden, avslutter Aarbakke.

 • Statsrederi gir ikke billigere ferjer

  Statens vegvesen har foreslått et prøveprosjekt der staten selv skal anskaffe bilferjer og sette ut korte driftskontrakter til operatører. NHO Sjøfart mener at dette er en avsporing, og at de offentlige oppdragsgiverne selv må ta ansvar for at det er få deltakere i enkelte av anbudskonkurransene.

  Statens vegvesen har selv påvist at tidspress i anskaffelsesprosessene er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker antall deltakere i konkurransene om ferjeanbud. Dersom rederiene får tilstrekkelig tid til å regne på tilbud og også tid til å bygge nye eller bygge om ferjer før kontraktsoppstart, vil det medføre at flere rederier deltar i den enkelte konkurranse.

  NHO Sjøfart mener at staten og fylkene heller burde prioritere å gjennomføre gode anskaffelser gjennom planlegging, standardisering og samordning på oppdragsgiversiden.

  NHO Sjøfart har bedt Vista Analyse om å vurdere fordeler og ulemper ved at staten selv skal eie riksvegferjene. Konklusjonen er at statlig eierskap til ferjemateriell ikke gir billigere eller bedre ferjetjenester.

  I rapporten pekes det bl.a på følgende:

  - Skille mellom eierskap og drift vil imidlertid kunne gi dårligere løpende vedlikehold, og gi dårligere vilkår for løpende teknologiforbedringer og innovasjon.

  - Statlig eierskap vil neppe gi lavere anskaffelses-kostnader for nye ferjer eller bidra til mer optimal utnyttelse av den samlede ferjeflåten. Det kan dessuten bidra til å øke driftskostnadene på lang sikt og vil gi høyere administrasjons- og transaksjonskostnader samt betydelige etableringskostnader. Det vil også skape betydelig usikkerhet for rederiene dersom staten først skal eie riksvegferjene uten at det er avklart hva som skal skje med eierskapet til ferjene i fylkesvegsambandene.

  - Statlig eierskap kan gi mer konkurranse, men neppe lavere kostnader. For å øke konkurransen og samtidig redusere kostnadene foreslås i stedet en rekke tiltak knyttet til kapitaltilgang, strategier for utlysing av nye kontrakter og utforming av krav i utlysingene.

 • Svar på Vegdirektoratets høring om tiltak i ferjesektoren

  - NHO Sjøfart støtter de fleste av tiltakene, men forslaget om at staten skal eie ferjemateriell bør legges til side.

  - Vegdirektoratet har gjort et grundig arbeid med analysen om framtidenes ferjemarked, sier adm. dir. Knut Aarbakke i NHO Sjøfart. Bransjen støtter de fleste tiltakene, som bl.a. vil innebære mer samordning av de statlige og fylkeskommunale innkjøpene av ferjetjenester. Ett av verktøyene vil være en nasjonal ferjeplan eller ferjestrategi.

  - I dag er det for lite standardisering og gjensidig tilpasning mellom oppdragsgiverne. Man klarer heller ikke å koordinere utlysningstidspunkter. Dette fører til at anbud hoper seg opp. Kort tid fra utlysning av kontrakt til oppstart fører til færre tilbud i den enkelte konkurranse. Det er rett og slett ikke tid til å bygge nye eller bygge om ferjer for å sette inn når kontraktene starter opp. Dersom det ryddes opp i dette, vil vi få mer konkurranse , sier Aarbakke.

  - Vegdirektoratet og Oslo Economics dokumenterer at det er tilfredsstillende konkurranse i sektoren i dag. Det er ikke faglig belegg for å etablere et statlig ferjerederi som skal eie ferjemateriell, slik Vegdirektoratet foreslår.

  Vegdirektoratets utredning skal nå behandles av Samferdselsdepartementet før regjeringen legger fram endelige forslag til tiltak for Stortinget som del av Nasjonal transportplan våren 2017.

   

 • Velter kostnadene på de reisende

  - Regjeringen velter kostnadene for nye, miljøvennlige ferger på de reisende når de foreslår å øke billettprisen med 7,8 %. Det sier Knut Aarbakke, administrerende direktør i NHO Sjøfart.

  Forslaget gjelder de såkalte riksvegfergene, for eksempel på E39 og E6. Mens konsumprisindeksen antas å øke med 2 % neste år, velger regjeringen å skru fergeprisene opp med nesten det firedoble.

  -Riksvegfergene er viktige for både personer og bedrifter, og for mange vil dette bli en betydelig kostnadsøkning. Samtidig vet vi at fylkene i stor grad følger etter med de samme prisøkningene. Samlet vil dette derfor bli en regning som først og fremst folk og næringsliv i distriktene må ta, sier Aarbakke.

  Det finnes om lag 130 fergesamband i Norge. Over disse fraktes drøyt 40 millioner passasjerer og mer enn 20 millioner kjøretøy pr år.

  -Regjeringen skal ha velfortjent skryt for sin satsing på vei og jernbane, men å øke billettprisene på ferge er det samme som å øke bompengeprisene. Det hadde jeg ikke forventet av en FrP-statsråd, avslutter Aarbakke.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018