Du er her:

Helse, miljø og sikkerhet

NHO Sjøfart arbeider sammen med næringen for å styrke sikkerhet på fartøyene, blant annet med systematisk arbeid med HMS om bord på fartøyene.

Brannøvelse
Brannøvelse

NHO Sjøfart som pådriver          

Foreningen har i perioden satt ekstra trykk bak arbeidet med å bidra til at ferge- og lokalfarten får redusert antall uønskede hendelser som kontaktskader, grunnstøtinger og kollisjoner. Særlig har vi arbeidet med å bidra til at rederiene som opererer ferger og hurtigbåter setter sikkerhet høyt oppe på dagsorden. Foreningen har nå sikkerhet som et fast tema på alle styremøter og det er også et tema på personalkonferansene og medlemsmøtene. Foreningen har opprettet en gruppe bestående av sikkerhetssjefer fra fergerederiene som har faste møter.

På møtene med sikkerhetssjefene blir alle uønskede hendelser gjennomgått og diskutert. Videre utveksles det erfaringer om hva de enkelte rederiene gjennomfører av tiltak for å øke sikkerheten.

Tilgjengelig og riktig statistikk

Statistikken over antall uønskede hendelser som Sjøfartsdirektoratet utarbeider gir en indikasjon for å avgjøre hvor godt rederiene arbeider med sikkerheten. Det er derfor viktig at statistikken er riktig og tilgjengelig. Foreningen har tatt initiativ mot Sjøfartsdirektoratet for å klargjøre hvilke hendelser som skal rapporteres og videre hva som skal rapporteres. Det er viktig for næringen at rapportene skal danne grunnlag for læringen og ikke bare være statistikk.

Samhandling mellom oppdragsgiver og operatør

Samhandlingen mellom oppdragsgiver og operatør består av anbudsprosessene, kontraktsutformingen og tolkning av avtaler. Foreningen arbeider derfor for å se om det er forhold i samhandlingen som kan føre til at risikoen for uønskede hendelser kan reduseres, og har tatt initiativ mot oppdragsgivere som Statens Vegvesen og fylkeskommunene for å se om det er tilfellet.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018