Vi arbeider for at medlemsrederiene skal være og oppfattes som natur og miljøbevisst

Vi arbeider for å styrke medlemsrederienes konkurranseevne og lønnsomhet

Vi tilrettelegger for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen for å sikre nødvendig rekruttering

Vi arbeider for at sjøtransport skal være en sikker transportform

AKTUELT

Se alle saker
  • Svar på Vegdirektoratets høring om tiltak i ferjesektoren

    - NHO Sjøfart støtter de fleste av tiltakene, men forslaget om at staten skal eie ferjemateriell bør legges til side.

  • Samferdselsbudsjettet for 2017

    - Forslaget om tilskuddsordning for å flytte gods over på sjøveien, er et lite skritt i riktig retning, men jeg er bekymret for om Venstre får gjennomslag for forslaget om at alle riksvegferjer skal over på nullutslippsløsninger i 2017.

Prioriterte arbeidsoppgaver

Se alle arbeidsområder
  • Rekruttering

  • Sikkerhet

  • Tariff

  • Ytre miljø

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2017