Du er her:

Om oss

NHO Sjøfart er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening. Foreningen ivaretar medlemsrederienes interesser overfor fagforeningene, myndighetene og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner.

NHO Sjøfart holder til i NHOs lokaler i Middelthunsgt. 27 på Majorstuen Oslo.

NHO Sjøfart fører tarifforhandlinger med sjømannsorganisasjonene på vegne av medlemsrederiene. Tariffavtalene omfatter lønns- og arbeidsvilkår for de arbeidstakerne som tjenestegjør på medlemmenes skip. Videre arbeider foreningen for at medlemmene skal få rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker deres konkuranseevne og lønnsomhet. 

VIRKSOMHETEN KAN INNDELES I FIRE HOVEDOMRÅDER:

 

Arbeidsgiverpoltikk:
Foreningens arbeidsgiverpolitiske mål er å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft. Dette vil vi oppnå ved å:

 • bidra til at det blir gode utdannings- og opplæringstilbud som sikrer næringen kompetent maritimt personell
 • tilrettelegge konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen, som sikrer nødvendig rekruttering og at arbeidskraften blir værende i næringen
 • samarbeide med sjømannsorganisasjonene for å forebygge og løse tvister, og derigjennom bidra til å vedlikeholde det gode forholdet mellom rederiene og deres ansatte.

Næringspolitikk:
Foreningens næringspolitiske mål er å oppnå rammebetingelser og utviklingsmuligheter for medlemsrederiene som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet. Dette vil vi oppnå ved å:

 • fremme næringens interesser gjennom samarbeid med myndigheter og organisasjoner
 • avgi høringsuttalelser og fremme egne innspill i aktuelle saker
 • skaffe til veie og videreformidle informasjon om utviklingen av regelverk og økonomiske rammebetingelser i EU, blant annet gjennom samarbeid med relevante internasjonale organisasjoner. 

Helse - miljø - sikkerhet 
Foreningens mål innenfor helse, mijø og sikkerhet er at inneriks sjøfart skal fremstå som et trygt og miljøvennlig transportalternativ med et godt arbeidsmiljø for de ansatte i næringen. Dette vil vi oppnå ved å:

 • samarbeide med myndigheter, fagforeninger og andre om utviklingen av rammebetingelser og regelverk
 • bidra til å skape gode holdninger og en god sikkerhetskultur i næringen
 • bidra med informasjona og rådgivning overfor rederiene i deres systematiske HMS-arbeid.

Forskning og utvikling
Foreningens mål er å bidra til utredning av teknologiske og organisasjonsmessige problemstillinger av interesse for næringen. Dette vil vi oppnå ved å:

 • ta egne initiativ til prosjekter og øve innvirkning på andre utredninger og forskningsprogrammer
 • søke finansiell støtte fra relevante finansieringskilder i tillegg til egne FoU-midler.
   
POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018