Du er her:

Miljø og klima

NHO Sjøfart arbeider for at skipsfarten skal være en del av løsningen på klimautfordringene. Våre medlemsrederier har vært de første til å ta i bruk både naturgass og batteriteknologi på større fartøyer. Det er også tatt i bruk biodiesel på flere innenriksferjer.

 

Den såkalte Paris-avtalen ble inngått i 2015. Dette er den første bindende klimaavtalen med rell global deltakelse. Målet er å begrense økning i global gjennomsnittstemperatur til godt under 2 grader i forhold til før-inustrielt nivå. EU har mål om 40 % reduksjon i klimautslipp i 2030 sammenlignet med 1990. Sektorer som ikke er inkludert i EUs kvotehandelsystem skal redusere utslipp med 30 % i forhold til 2005-nivå. Skipsfart er ikke kvotepliktig. Norge har overfor FN forpliktet seg til minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 2005.

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan, og viser at innenriks skipsfart og fiske står for i underkant av 20 % av utslippene fra transportsektoren, eller ca 6 % av totale nasjonale utslipp.

Skipsfarten være under press for å utvikle og ta i bruk nye og miljøvennlige løsninger dersom de  politiske målene om null- og lavutslippssamfunn skal nås. NHO Sjøfart mener at flytting av gods fra vei til sjø, utnyttelse av eksisterende kapasitet og positive insitamenter for rederiene til å ta i bruk miljøteknologi vil bidra til reduksjon av klimautslipp.

NHO Sjøfart arbeider bl.a. for videreføring av NOx-fondet etter utløpet av dagens avtale med staten etter 2017. Foreningen deltar også sammen med NHO og andre interesseforeninger for etablering av et CO2-fond etter mønster av NOx-fondet.

Eksterne nyheter

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018