Du er her:

Miljø og klima

NHO Sjøfart arbeider for at skipsfarten skal være en del av løsningen på klimautfordringene. Våre medlemsrederier har vært de første til å ta i bruk både naturgass og batteriteknologi på større fartøyer. Det er også tatt i bruk biodiesel på flere innenriksferjer.

 

Den såkalte Paris-avtalen ble inngått i 2015. Dette er den første bindende klimaavtalen med rell global deltakelse. Målet er å begrense økning i global gjennomsnittstemperatur til godt under 2 grader i forhold til før-inustrielt nivå. EU har mål om 40 % reduksjon i klimautslipp i 2030 sammenlignet med 1990. Sektorer som ikke er inkludert i EUs kvotehandelsystem skal redusere utslipp med 30 % i forhold til 2005-nivå. Skipsfart er ikke kvotepliktig. Norge har overfor FN forpliktet seg til minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 2005.

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan, og viser at innenriks skipsfart og fiske står for i underkant av 20 % av utslippene fra transportsektoren, eller ca 6 % av totale nasjonale utslipp.

Skipsfarten være under press for å utvikle og ta i bruk nye og miljøvennlige løsninger dersom de  politiske målene om null- og lavutslippssamfunn skal nås. NHO Sjøfart mener at flytting av gods fra vei til sjø, utnyttelse av eksisterende kapasitet og positive insitamenter for rederiene til å ta i bruk miljøteknologi vil bidra til reduksjon av klimautslipp.

NHO Sjøfart arbeider bl.a. for videreføring av NOx-fondet etter utløpet av dagens avtale med staten etter 2017. Foreningen deltar også sammen med NHO og andre interesseforeninger for etablering av et CO2-fond etter mønster av NOx-fondet.

Eksterne nyheter

 • 25.09.2017 Miljøkontrakt til Blueday Technology

  Blueday Technology AS i Stavanger er blitt tildelt kontrakt fra rederiet Norled for å gjøre om MF Oppedal til elektrisk ferje. Norled AS Motorferja Oppedal skal snart gjøres om til miljøvennlig, batteridrevet bilferje.

 • 22.09.2017 De skal få denne fergen fra diesel til batteri

  Den diesel-elektriske fergen MF Oppedal skal bli 100 prosent batteridrevet. Konverteringen skalBlueday Technology stå for. Kontrakten selskapet har fått av Norled inkluderer også oppgradering av ladestasjonene i Lavik og Oppedal.

 • 18.09.2017 Wärtsilä lanserer ny serie med miljøvenlege slepebåtar

  Wärtsilä legg vekt på miljømessig bærekraft i utviklinga av den nye slepebåtserien Wärtsilä HYTug. Wärtsilä introduserer ein ny portefølje av slepebåtar, Wärtsilä HYTug-serien, der ein spesielt har lagt vekt på miljømessig bærekraft.

 • 18.09.2017 Mål om lavutslippsferjer på alle tre sambandene

  Nordland Fylkeskommune vil gjerne ha lavutslippsferjer på Vennesund-Holm, Horn-Anddalsvåg og Tjøtta-Forvik. Men det skjer ikke over natten. Nettopp tidsaspektet er den store utfordringen.

 • 30.08.2017 En fornybar framtid

  Klima er en av vår tids største utfordringer. Takk til Fremtiden i våre hender og Zero for anledningen til å snakke om hvordan Høyre vil møte utfordringen knyttet til en renere fremtid gjennom fornybare løsninger.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2017