Du er her:

Miljø og klima

NHO Sjøfart arbeider for at skipsfarten skal være en del av løsningen på klimautfordringene. Våre medlemsrederier har vært de første til å ta i bruk både naturgass og batteriteknologi på større fartøyer. Det er også tatt i bruk biodiesel på flere innenriksferjer.

 

Den såkalte Paris-avtalen ble inngått i 2015. Dette er den første bindende klimaavtalen med rell global deltakelse. Målet er å begrense økning i global gjennomsnittstemperatur til godt under 2 grader i forhold til før-inustrielt nivå. EU har mål om 40 % reduksjon i klimautslipp i 2030 sammenlignet med 1990. Sektorer som ikke er inkludert i EUs kvotehandelsystem skal redusere utslipp med 30 % i forhold til 2005-nivå. Skipsfart er ikke kvotepliktig. Norge har overfor FN forpliktet seg til minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 2005.

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan, og viser at innenriks skipsfart og fiske står for i underkant av 20 % av utslippene fra transportsektoren, eller ca 6 % av totale nasjonale utslipp.

Skipsfarten være under press for å utvikle og ta i bruk nye og miljøvennlige løsninger dersom de  politiske målene om null- og lavutslippssamfunn skal nås. NHO Sjøfart mener at flytting av gods fra vei til sjø, utnyttelse av eksisterende kapasitet og positive insitamenter for rederiene til å ta i bruk miljøteknologi vil bidra til reduksjon av klimautslipp.

NHO Sjøfart arbeider bl.a. for videreføring av NOx-fondet etter utløpet av dagens avtale med staten etter 2017. Foreningen deltar også sammen med NHO og andre interesseforeninger for etablering av et CO2-fond etter mønster av NOx-fondet.

Eksterne nyheter

 • 20.04.2018 Vard Electro vinner av Årets nyskaper 2017!

  Vard Electro vinner Årets nyskaper 2017 med bakgrunn i sin interne innovasjon knyttet til det å sette batteri på ulike fartøy til sjøs.

 • 20.04.2018 Nesten alle hurtigruteskipene skal gå på gass og strøm

  Seks Hurtigrute-skip får LNG-motorer med batteristøtte. Selv kaller Hurtigruten ombyggingen for den største miljøoppgraderingen i selskapets historie.

 • 18.04.2018 Skal bane vei for verdens første utslippsfrie hurtigbåt

  Miljø- og kostnadsverstingen skal bli utslippsfri. Fem norske selskapsklynger konkurrerer om å levere den nye hurtigbåten. - Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på, sier Erik Iansen i Selfa Arctic.

 • 17.04.2018 Første elektriske ferje i Hordaland

  - Dette er starten på ein verkeleg ferjerevolusjon, sa fylkesvaraordførar Pål Kårbø då han opna den første ferjestrekninga i Hordaland med elektrisk drift. «Møkstrafjord» skal trafikkere Austevoll-Krokeide.

 • 17.04.2018 Fjord1 med stor bestilling på nyvinning fra Rolls-Royce

  Rolls-Royce Marine skal levere navigasjonssystem som gjør at 13 nye Fjord1-ferjer kan krysse fjorden automatisk. Fjord1 har lagt inn den største bestillingen så langt på «Autocrossing»-systemet som er utviklet av Rolls-Royce Marine i Ålesund.

POSTADRESSE
Postboks 5201 Majorstuen
0302 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 85 60
Epost: post@nhosjofart.no
© NHO Sjøfart 2018