NHO Sjøfart

Innhold

Kommunal avgift på skipsfart forsvinner

Havnelovutvalget har overlevert NOU om ny havne- og farvannslov til samferdselsministeren. Forslag om å avvikle anløpsavgiften og begrense kommunenes ansvar og myndighet i farvannet, kan styrke sjøtransporten

Utvalget leverte sitt lovforslag samme uke som Riksrevisjonen kritserte regjeringens arbeid med å flytte gods over fra vei til sjø. -Havne- og farvannsloven er viktig for å sikre sjøtransportens konkurransekraft sammenlignet med veitransport. Riksrevisjonen påpeker også at sjøtransporten har miljøfordeler sammenlignet med veitransport på de strekningene der det er konkurranse mellom transportformene. Dette sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund. 

- Selv om den kommunale anløpsavgiften skal være kostbasert og knyttet til farvannsforvaltning, ser vi dessverre mange eksempler på at kommuner legger kostnader i avgiftsgrunnlaget som det ikke er hjemmel for. Kontrollordningene er ikke tilfredsstillende, og anløpsavgiften blir da i realiteten en kommunal skatt på skipsfarten.

- En slik ordning ville aldri blitt akseptert for veitransport, sier Sund. - Det er derfor viktig å avvikle denne ordningen, og også begrense kommunenes ansvar for farledene. Dette ansvaret ligger i praksis hos Kystverket i dag, og det er ingen grunn til at kommunene skal fakturere for noe som ikke gir merverdi for nyttetrafikken.

Utvalget foreslår også at kommunene skal gis adgang til å ta utbytte av havnekapitalen. - Havnekapitalen er knyttet til infrastruktur som er helt nødvendig for skipsfarten. Vi har vanskelig for å se hvordan sjøtransporten skal styrkes dersom kommunene finansierer barnehager og eldreomsorg ved å tappe kapitalen som er bygget opp gjennom brukerbetaling fra rederiene. Vi vil derfor gå i mot denne delen av lovforslaget, sier Sund.