Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Tariffestet tjenestepensjon gjeldende fra 1. januar 2020 Innledning Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs – PTS – ble endret med virkning fra 1. januar 2020.

Endringen går i korte trekk ut på at alle ansatte til sjøs som er født i 1970 og senere har en inntektsbasert PTS med laveste pensjonsalder på 62 år. De som er født før 1970 vil som hovedregel fortsette med fartstidsbasert PTS med laveste pensjonsalder på 60 år. 
 
NHO Sjøfart og sjømannsorganisasjonene har kommet til enighet om å endre tariffestet tilleggspensjon (dagens ytelsesbaserte pensjon på 60 % av lønn inkludert PTS) med virkning fra 1. januar 2020.
Tjenestepensjon for NHO Sjøfarts medlemsrederier frem til 1.januar 2020 Ansatte har frem til 1. januar som et minimum vært omfattet av følgende tjenestepensjoner:
• Tariffestet ytelsesbasert tilleggspensjon mellom 60 og 67 år
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på minimum 2 % av lønn mellom 1G1 og 12G
 
Endringer fra 1. januar 2020
Det innføres tariffestet innskuddspensjon for alle ansatte. Samtidig vil privat AFP bli gjort gjeldende i tariffavtalene til NHO Sjøfart. 

 1 G = Folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2020 = kr 101 351
 

Tariffestet innskuddspensjon fra 1. januar 2020
Ny tariffestet tjenestepensjon er en innskuddsbasert pensjonsordning. Rederiene skal spare til ansattes pensjon. Sparingen skal være 
• 3 % av pensjonsgrunnlag inntil 12G (altså fra «første krone», 0G)+
• 12 % av pensjonsgrunnlag mellom 7.1G og 12G
Lovpålagt innskuddsfritak må tilknyttes innskuddspensjonsordningen. 
Det er avtalt at tariffavtalt innskuddspensjon skal omfatte alle arbeidstakere som har fylt 18 år og som har en arbeidstid på minst 20 %. 

Innføring av privat AFP i tariffavtalene
NHO Sjøfart er gjennom NHO part i privat AFP på arbeidsgiversiden. Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffiserforbund er gjennom LO part i privat AFP på arbeidstakersiden. 
Både NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund/Norsk Sjømannsforbund plikter å gjøre privat AFP gjeldende i sine tariffavtaler. Årsaken til at det ikke er tatt inn et AFP-bilag i tariffavtalene innenfor området før 1. januar 2020 er at arbeidstakere gjennom PTS har hatt en pensjonsalder som er lavere enn 62 år.
Endringen laveste pensjonsalder i inntektsbasert PTS til 62 år med virkning fra 1. januar 2020 medfører at arbeidstakere til sjøs som er omfattet av inntektsbasert PTS nå også vil være omfattet av privat AFP. Dette gjelder også NHO Sjøfart sine overenskomster med DNMF.
Les mer om privat AFP her: PRIVAT AFP 
 
Hva må rederiet gjøre?  
Endring av dagens OTP/innskuddspensjon
Dagens OTP (2 %) må endres fra 1. januar 2020 slik at ansatte får en sparing på nivå med tariffestet innskuddspensjon fra 1. januar 2020. (3/15-ordning)
Dersom noen rederier pr. i dag en innskuddsordning utover lovens minimum, 2 % innskudd av lønn mellom 1 G og 12 G, så berøres ikke det overskytende innskuddet av det som her er fremforhandlet sentralt. 
Opphør av ytelsespensjon
Den ytelsesbaserte tjenestepensjonen skal opphøre fra 1. januar 2020 og fripoliser utstedes. Dersom dere ikke allerede har sendt melding om opphør av ytelsespensjonen til dagens leverandør må dere gjøre dette snarest.
Styringsgruppe for pensjonsordningene ytelse og innskuddspensjon. 
For bedrifter med flere enn 15 ansatte må det settes ned en styringsgruppe bestående av minimum 3 ansatte. Endringer som gjøres må innom styringsgruppen. Her skal det hhv legges ned en ytelsesordning og endres en innskuddsordning. Dermed bør det være samme styringsgruppe for begge ordningene og la styringsgruppen fortsatte som styringsgruppe for bare innskuddsordningen frem til det besluttes valg av styringsgruppe på et senere tidspunkt 
Les mer om styringsgruppe for pensjonsordning her: STYRINGSGRUPPE FOR PENSJONSORDNING

Liste til  AFP Fellesordningen over ansatte som ikke skal være med i privat AFP
AFP-ordningen benytter AA-registeret for innhenting av oversikt over ansatte som det skal betales AFP-avgift på. Hovedregelen er at det skal betales avgift for ansatte til og med det året de fyller 61 år.
Arbeidstakere til sjøs som fortsatt er omfattet av fartstidsbasert PTS med 60 års pensjonsalder vil ikke kunne oppfylle kvalifikasjonskravene i privat AFP. 
For å unngå å bli belastet AFP-kostnader for ansatte som er med på fartstidsbasert PTS, må det sendes en liste til AFP-ordningen med oversikt over ansatte som dere ikke skal betale AFP-avgift for på grunn av at disse er med i fartstidsbasert PTS.