Sjøtransporten taper på ny havnelov

Regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov er en gavepakke til kommunene. Forslaget innebærer at det kan tas utbytte fra havnene. Prisen betales av sjøtransporten, som er helt avhengig av å kunne benytte infrastruktur og tjenester som de kommunale havnene tilbyr.

 

Regjeringen avviser også forslag fra havnelovutvalget om å avvikle anløpsavgiften. Kommunene skal heretter kunne ta såkalt farvannsavgift, med noen begrensninger og presiseringer sammenlignet med dagens lov.

 

Lovutvalget foreslo også at kommunenes ansvar for farvannet i praksis skulle avgrenses til området rett utenfor kaikanten. Heller ikke dette følger regjeringen opp, og gir kommunene fortsatt ansvar for farvann. Dette ansvaret påfører kommunene kostnader, som igjen kan kreves dekket av nyttetrafikken gjennom avgift. NHO Sjøfart har dessverre sett mange tilfeller der kommuner oppgir uberettigede, dels også fiktive kostnader som grunnlag av avgift. Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, må det følges opp med styrket statlig tilsyn med havnene.

 

Lenke til lovforslaget: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-86-l-20182019/id2640729/