Viktige innspill til regjeringens likestillingsstrategi for maritim næring

Innspillsmøte i Oslo til regjeringens arbeid med ny strategi for likestilling i maritim næring. Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran og Direktør for Innovasjon og Bærekraft i Redningsselskapet Julie Bauge.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran inviterte denne uken til møter med maritim næring for å få innspill til regjeringens nye maritime likestillingsstrategi. NHO Sjøfart, flere medlemmer og maritime organisasjoner har deltatt på møter i Oslo og Bergen.

- Vi er glade for muligheten til å gi innspill til dette arbeidet. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring. En ny maritim likestillingsstrategi vil bidra til en bevissthet rundt likestilling og sette fart på arbeidet. Sammen med våre medlemmer ser vi på tiltak både på kort og lang sikt som kan bidra til å bedre kjønnsbalansen i maritim næring, sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO Sjøfart.  

Østlandsforskning ved Høyskolen i Innlandet la i mai i år frem en rapport om likestilling og mangfold i den maritime næringen. Rapporten viser at det er lav kvinneandel i maritim næring og at strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Rapporten er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet som et faktagrunnlag i arbeidet med en ny strategi.

Redningsselskapet var blant bedriftene som var invitert til å gi innspill til statsråden - Vi har satt oss strategiske mål for arbeidet med likestilling og mangfold frem mot 2030, sier Julie Bauge, direktør for Innovasjon og Bærekraft i Redningsselskapet. Selskapet jobber mot 50% kvinner i landorganisasjonen og 50% kvinner i ledergruppen, sentralstyret og seksjonslederstillinger innen 2030. Siden det er forskjellige utfordringer på land og på sjø har Redningsselskapet egne strategiske mål for sjøansatte. Målet er å øke andelen kvinner i faste stillinger på sjøen til 20% i samme periode.

I tillegg til strategiplaner er Redningsselskapet i gang med flere likestillingstiltak for å øke andelen jenter og damer i organisasjonen.

Boreal var representert med kaptein og tillitsvalgt Chris- Andrè Fauske og kaptein Kenneth Haugerøy.