Likestillingskartlegging i maritim næring- ny rapport

Dokumentet
Nærings- og fiskeridepartementet ga i januar 2022 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å kartlegge status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring.

Kartla mangfoldet
Gjennom noen hektiske måneder arbeidet et forskerteam på fem personer fra Østlandsforskning ved Høyskolen i Innlandet, i samarbeid med Maritime Bergen, Norsk Sjømannsforbund, Norges Rederiforbund, WISTA, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge og NHO Sjøfart mangfoldet i maritim næring. Hvilke forhold hemmer og fremmer likestilling? I tillegg belyser prosjektet mulige samfunnsøkonomiske gevinster ved økt likestilling og mangfold. 

Studien hadde som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling.

Rapporten som er klar nå belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen, og skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi. 

 • Les hele rapporten "Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning - en kartlegging" her!

  Utfordringer i næringen

  Rapporten, som er utarbeidet av Østlandsforskning viser at maritim næring har utfordringer som hindrer likestilling og mangfold.

  Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  

  Kvinner tjener generelt mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

  Forskjellene er størst innen sjøfart og transport.

Det må arbeides systematisk og målrettet over tid for å fremme likestilling og mangfold i maritim næring.  Det er mange interessante funn i rapporten som næringen selv må ta tak i, og det ønsker våre medlemmer å bidra til sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO Sjøfart.