Brudd i forhandlingene

For å unngå betalingsplikt ved eventuelle permitteringer under streik, bør rederiene sende ut betinget permitteringsvarsel til ansatte på fartøyene så snart som mulig. Det må holdes drøftelsesmøte med de tillitsvalgte.

Fra arbinn.no:

Ved en tariffrevisjon kan bedriften før streiken er blitt en realitet gå ut med betinget permitteringsvarsel. Det innebærer at bedriften allerede ved forhandlingsbruddet kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte muligheten for permittering, sette opp protokoll og orientere de ansatte. Varselet kan gis ved oppslag på bedriften. Blir streiken en realitet kan dermed permittering om nødvendig skje samtidig med at streiken starter eller like etter.

 I forbindelse med permittering grunnet konflikt er arbeidsgiver ikke forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden, forutsatt at det er gitt 14 dagers varsel.

 

Permittering grunnet streik (nho.no)

Streik og konflikt (nho.no)

 

Kontakt NHO Sjøfart

Frode Sund, m 48998342

Webjørn Sandor Knutsen, m 91679506

Evelyn Blom-Dahl, m 45440378