Tull om tall i Nordland

Fylkets analyse av båtanbud har store svakheter, og det er ikke grunnlag for å si at ny anbudsmodell gir gevinst for fylkeskommunene.

 

NHO Sjøfart har tidligere engasjert Oslo Economics for å vurdere den såkalte todelte anbudsmodellen til Nordland fylkeskommune. Modellen innebærer at fylket bygger og eier fartøy, mens rederiene konkurrerer om driftskontrakter med bemanningskostnader som det viktigste konkurransekriteriet. Oslo Economics konkluderte med at den tradisjonelle modellen gir best uttelling for fylket. Med den tradisjonelle modellen har rederiet det hele ansvaret for utvikling, anskaffelse og drift av fartøyene. Dette innebærer ansvar for fartøyet i hele driftsperioden.

Nordland fylkeskommune bestilte en analyse fra Menon, og har framstilt denne rapporten som et klart svar på at fylkets modell gir store besparelser. Dette imøtegås av Oslo Economics i en vurdering av Menons rapport.

 

Hovedpunkter fra Oslo Economics sin vurdering:  

 

  1. Menon skriver selv at de ikke har empirisk grunnlag for å hevde at en ny anbudsmodell vil medføre kostnadsreduksjon (her er det forskjell fra sammendraget til det som er vurdert i rapporten). Likevel presenteres dette som en sannhet av politisk ledelse i Nordland.
  2. Indikasjonene på kostnadsreduksjon er i realiteten knyttet til vurdering av to store samband, NEX og Helgelandspendelen. Det er ikke vist at anbudsmodell er avgjørende for kostnadsreduksjon. Andre forklaringer på at de nyere anbudene er billigere:
    1. Menon ser helt bort fra at de gamle kontraktene var utlyst som pakker av flere samband med kort tid til oppstart. Vesentlig forskjell i anbudsfrister gjorde at det ikke var mulig å oppnå konkurranse om anbudene tidligere, i tillegg var NEX tidligere en del av en sammensatt rutepakke.
    2. Driftskostnadene i gammel og ny kontrakt er heller ikke sammenlignbare. Bare på NEX vil årlig besparelse på drivstoff utgjort 10-12 millioner kroner pga energieffektive nybygg. Det er en besparelse som ikke har sammenheng med anbudsmodell.  

Analyse av kostnader har derfor noen forklaringsverdi på effekten av todelte kontrakter.

  1. Låne- og finanskostnadene er ikke sett i sammenheng med øvrige investeringer i fylket. Årsaken til at fylket har lavere kredittkostnader er konkursbeskyttelsen, ikke anbudsmodellen. Et fylke vil få lavere renter uansett hva de bruker penger på. Forutsetningen for at todelt anbudsmodell skal gi en gevinst er da at investeringen i eget fartøy ikke fortrenger eller utsetter andre investeringer i fylkeskommunen.
  2. Nordland fylkeskommune har overført utfordringer med konkurranse i rederimarkedet til en utfordring med konkurranse i verftsmarkedet. Det har vært begrenset med konkurranse på fylkets byggekontrakter.
  3. Fylkeskommunens egne kostnader ved den todelte anbudsmodellen er underestimert, ved at sentrale risikoelementer ved å kjøpe og eie eget fartøy tilsynelatende ikke er tatt med.
  4. Menonrapporten undervurderer at en utstrakt overgang til todelte anbud kan svekke evnene til innovasjon betydelig.

Det er ikke grunnlag for å overføre analysen på ferjemarkedet, slik Menon hevder.

Oslo Economics' vurdering av fylkets rapport

Rapport fra Oslo Economics

Norland Fylkeskommune_  pressemelding