NOx-fondet gir inntil 950 millioner kr i støtte til LNG-drift på Kystruten

Aktuelt, Aktuelt, Næringspolitikk

Publisert

MS Polarlys er ett av Hurtigrutens skip som skal gjennom omfattende miljøoppgraderinger (bilde til venstre). Med gassmotor og batteripakker vil skipet være like effektivt og miljøvennlig som om hun skulle vært ny. Foto: CARSTEN PEDERSEN/Hurtigruten. Havila Holding AS bygger nye skip med gassmotor og batterihybridisering (illustrasjon til høyre).

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til Hurtigruten AS med 625 millioner og Havila Holding AS med 327 millioner kroner til LNG-drift på skipene som skal seile på Kystruten

Samferdselsdepartementet tildelte som kjent tidligere i år ny kontrakt på Kystruten Bergen – Kirkenes fra 1. januar 2021 med varighet i 10 år. Kontrakten innebærer daglige avganger med stopp i 34 havner året igjennom. Disse skal betjenes av syv fartøy fra Hurtigruten og fire fra Havila. I anbudet var det krav om 25 % reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens utslipp. NOx-fondets har i sin vurdering omskrevet dette kravet til et tilsvarende krav om 25 % reduksjon i NOx-utslipp. Støttetilsagnenes omfang er basert på oppnådde utslippsreduksjoner utover disse kravene.

NOx-fondet har i sin vurdering av støtten også vært opptatt av å oppnå langsiktige, store og sikre utslippsreduksjoner (med vekt på NOx-utslipp) på Kystruten. Vurderingen har vært teknologinøytral. NOx-fondet mener at det er virksomhetene selv som er best rustet til å finne frem til de tekniske løsninger som er best egnet for de spesifikke fartøyene og seilingsrutene som er aktuelle, innenfor gjeldene rammebetingelser.

- Det er imidlertid å forvente at nye store volumer av LNG til den norske kystflåten, som denne satsningen innebærer, kan gjøre det fortsatt attraktivt med LNG som drivstoff for øvrig skipsfart på norskekysten, sier daglig leder i NOx-fondet Tommy Johnsen. - Spesielt gjelder dette fartøystyper som er lite egnet for høy grad av elektrifisering som er viktig for NOx-fondets fremtidige måloppnåelse, fortsetter Johnsen.

Hurtigruten AS skal bygge om seks skip fra konvensjonell dieseldrift til klima- og miljøvennlige hybridskip drevet av LNG og batteripakker. Samtlige seks skip skal også installere landstrøm. I tillegg skal ett skip bygges om med det mest miljøvennlige maskineriet som er tilgjengelig for betydelig reduksjon i energiforbruk og rensing av NOx-utslipp.

Havila Holding AS skal bygge fire nye skip med LNG-drift og batterihybridisering. Det vil også her tilrettelegges for bruk av landstrøm. Skipene bygges for beste mulige prestasjon på utslipp og miljø.

NOx-fondet har gitt tilsagn om samlet støtte på ca. 950 millioner kroner.

- Dette er de to største tilsagnene NOx-fondet har gitt til selskaper innen skipsfart, og det er en vesentlig bidragsyter til oppfyllelse av NOx-avtalen 2018-2025, sier Johnsen.

NOx-fondet forventer at alle skipene samlet sett reduserer NOx-utslipp med over 2000 tonn NOx i året sammenlignet med dagens utslipp. Støttetilsagnene fra NOx-fondet ble gitt tidlig i 2018, men har ikke blitt publisert tidligere av administrative årsaker.