Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren - lansering av rapport

En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter.

Bakgrunn
En bred allianse av næringsorganisasjoner ønsker å etablere en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter. CO2-fondet skal være et virkemiddel for raskere utrulling av lav- og nullutslippsløsninger og reduserte klimagassutslipp, og samtidig styrke næringslivets grønne konkurransekraft. CO2-fondet bør omfatte så mye som mulig av næringslivets transporter, det vil si lastebiler, busser, varebiler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, ferger, nærskipsfart og fly.

Miljøavtalen setter en utslippsforpliktelse for alle segmentene samlet. Det gir fleksibilitet i gjennomføringen mht. tid, type tiltak og tiltak på tvers av sektorer. CO2-fondet bør være et privat fond organisert på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket. Dette sikrer nødvendig fleksibilitet i utforming av
støtteprogrammer og fastsettelse av støttenivå. Finansieringen baseres på fritak fra CO2-avgift på drivstoff med korresponderende medlemsavgift til fondet.

CO2-fondet fastsetter selv en egnet insentivstruktur for å oppfylle målene i miljøavtalen, som innbetalingssatser og støttesatser. Det bør etableres insentiv til tilslutning i form av forskjellig sats på avgiftsfritak og betalingsplikt. CO2-fondet støtter i hovedsak tiltak på materiell og kjøretøy. Tilrettelegging av infrastruktur er vesentlig for nye løsninger. Infrastrukturtiltak kan støttes der andre ordninger ikke er tilstrekkelige.

På rapportlansering på Håndverkeren 12. juni får du blant annet svar på disse spørsmålene:
• Hvorfor trenger vi et CO2-fond for næringstransporten, og hvordan vil fondet bidra til målet om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030?
• Hva er status for klimavennlig transportteknologi på vei, sjø og i luften, og hvilke løsninger vil være tilgjengelig frem mot 2030?
• Hvordan kan et CO2-fond bidra til raskere introduksjon av ny teknologi og nye løsninger i næringstransporten?

Thema Consulting Group har laget en utredning på oppdrag fra NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV.

På lanseringen møter du i tillegg til Thema alle organisasjonene som står bak initiativet om CO2-fond, politikere fra regjeringen og Stortinget, og andre relevante aktører.

Meld deg på her