NHOs kompetansebarometer

6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter. Kartleggingen ble gjennomført for første gang i 2014, og årets undersøkelse er tiende utgave. I årets undersøkelse inngår svar fra 3179 bedrifter.

I årets utgave svarer 62 prosent at de i noen, eller stor grad har et udekket kompetansebehov.

Det er noen geografiske forskjeller. Bedrifter i de minst sentrale strøk har større udekket behov for personer med yrkesfaglig videregående opp[1]læring, mens behovet for høyere utdanning er størst i bedriftene i de mest sentrale strøkene.

Bedriftene med behov for faglærte og fagskoleutdannede har i større grad enn gjennomsnittet rekrutteringsutfordringer.

Kompetansebarometeret inneholder for første gang spørsmål knyttet til bedriftenes bruk av og kompetansebehov knyttet til kunstig intelligens. 51 % av NHO-bedrifter mener kunstig intelligens (KI) vil være viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne, og 49 % prosent tror KI vil endre arbeidsoppgaver i deres virksomhet.

Hele 68 % av NHO-bedriftene oppgir samtidig at de mangler kompetanse for å implementere og bruke KI.  NHOs bedrifter tror det spesielt vil bli økt behov for ferdigheter som teknologi- og IKT-kunnskap (40 %), kritisk og analytisk tenking (36 %), samt etikk (30 %) i møte med KI.   

Kompetanseheving av ansatte er svært viktig for NHOs medlemsbedrifter for å opprettholde og utvikle nødvendig kompetanse. Omtrent 90 % av bedriftene svarer at dette er aktuelt for å tette kompetansegapet. Kurs organisert internt eller eksternt samt digitale opplæringskurs framstår som særlig relevante. Dette stemmer godt overens med tilbakemeldingen fra våre medlemsrederier, sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef kompetanse i NHO Sjøfart.

Bransjeprogrammet og kompetansebehovsutvalget er viktige deler av trepartssamarbeidet om kompetansepolitikk. Vi må ta i bruk alle gode verktøy for å finne de gode løsningene for maritim næring fremover, avslutter Blom- Dahl. 

Les hele rapporten her: 

rapport-kompetansebarometeret-2023.pdf (nho.no)